GUIDER
Ledelse: Kan endring i lederstil bidra til økt omsetning?

Studier har vist at dårlig ledelse kan medføre til enorme kostnader for organisasjoner på globalt nivå, hele 8,1 billioner dollar. Dårlig ledelse påvirker ansattes oppsigelser, engasjement og produktivitet. Disse faktorene kan ha betydelige konsekvenser for organisasjonens resultater.

Her vil vi gi en oversikt over ulike ledelsesstiler, slik at du kan støtte lederne dine på best mulig måte. For det som fungerer for én, fungerer ikke alltid for alle.

Hva er en lederstil?

En lederstil er filosofien bak alt en leder gjør. Det påvirker hvordan de tar beslutninger, hvordan de tar vare på ansatte, og hvordan de passer inn i organisasjonen.

Lederstilen kan variere av ulike årsaker, fra selskapet de jobber for, til typen arbeid de utfører, samt personligheten til lederen selv.

En god leder er en som tilpasser seg de ansatte og oppgavene de skal utføre. Og de gjør det på en måte som er i tråd med organisasjonens verdier og mål.

 

Hvilke faktorer påvirker ledelse?

Det er mange faktorer som kan påvirke noen sin lederstil,

og de fleste kan deles inn i to kategorier – interne og eksterne:

Interne faktorer

 • Kultur
 • Retningslinjer
 • Prioriteter
 • Engasjement blant ansatte
 • Ferdighetsnivå hos ansatte

Eksterne faktorer

 • Arbeidsrett
 • Den globale økonomien
 • Konkurrenter
 • Leverandører
 • Forbrukere

Hva er de forskjellige typene ledelsesstiler?

Ledelsesstiler kan plasseres i tre kategorier – autoritær, demokratisk og laissez faire (la det skure-ledelse).

Det finnes flere typer ledelse innen hver kategori, og hver har sine egne fordeler og ulemper

 

Autokratiske lederstiler

Autokratisk lederstil er en diktatorisk tilnærming til ledelse, og følger vanligvis en hierarkisk struktur og gir absolutt makt til de som har høyere stillinger.

I et autokratisk miljø har ansatte svært strenge arbeidsretningslinjer og blir nøye overvåket.

Det er lite rom for kreativ frihet, og ansatte blir ikke alltid oppmuntret til å gi sine tanker om oppgavene de får, i stedet forventes det at de skal fullføre oppgavene etter ledelsens ønske.

De autokratiske lederstilene er:

 1. Autoritær
 2. Overbevisende
 3. Paternalistisk

1. Autoritær lederstil

Autoritær ledelsesstil betyr vanligvis at en leder gir teamet sitt instruksjoner og forventer at de følges til punkt og prikke. Ansatte blir generelt overvåket ganske nøye og manglende oppfyllelse av forventninger kan føre til konsekvenser for hver enkelt ansatt.

Fordeler

 • Holder organisasjonen ganske strømlinjeformet
 • Alle forstår tydelig sin rolle og forventninger
 • Rask og effektiv beslutningstaking
 • Kan være effektiv når man administrerer en stor eller lite kvalifisert arbeidsstyrke

Ulemper

 • Ansatte kan bli frustrerte over mangelen på autonomi
 • Kan noen ganger føre til friksjon mellom team og ledere
 • Å begrense ansattes kreativitet kan komme i veien for innovasjon, og gjør prosesser og retningslinjer ineffektive eller utdaterte

2. Overbevisende lederstil

I stedet for bare å gi ordre, gir en overbevisende leder begrunnelse bak instruksjonene sine.

Denne lederstilen kan føre til at de ansatte føler seg noe mer involvert i beslutningsprosessen og er en mer betrodd del av selskapet.

Fordeler

 • Forbedrer forholdet mellom leder og ansatt
 • Ansatte vil generelt være mer engasjert i beslutninger

Ulemper

 • Mens ansatte kan ha mer forståelse bak beslutningene, har de fortsatt lite kontroll eller innspill på hvordan ting gjøres

3. Paternalistisk lederstil

Paternalistiske ledere vil prioritere ansatte når de tar beslutninger. Du vil ofte høre paternalistiske ledere beskrive teamene sine som «familie». Men siden dette fortsatt er en autoritær ledelsesstil, vil ansatte fortsatt ha lite eller ingenting å si i beslutningstaking fra ledelsen.

Fordeler

 • Prioritering av ansatte legger ofte vekt på opplæring, noe som fører til en mer dyktig og fornøyd arbeidsstyrke

Ulemper

 • Ansatte kan bli sterkt avhengige av ledelsen
 • Kan føre til mangel på initiativ og problemløsning, noe som kan føre til problemer med å ta initiativ og løse problemer
 • Kan bli sett på som nedlatende av ansatte og føre til friksjon mellom ledere og deres ansatte

Demokratiske lederstiler

I en demokratisk lederstil har lederen fortsatt har all beslutningsmyndighet. Imidlertid er nivået på kommunikasjonen innenfor hierarkiet betydelig høyere, og ansatte oppfordres til å gi sine meninger om hva som bør gjøres.

Dette diversifiserer beslutningsprosessen og gir større rom for innovasjon.

De demokratiske lederstilene er:

 1. Konsulterende
 2. Deltakende
 3. Samarbeidsledelse
 4. Transformasjonsledelse
 5. Coaching

1. Konsulterende lederstil

Konsulterende ledere sørger for å forhøre seg med alle medlemmer av teamet sitt før de tar en beslutning. Mens de ansatte oppfordres til å dele sine egne tanker og meninger, er dette rent rådgivende, og den endelige beslutningen ligger lederen.

Denne stilen er nyttig når arbeidsstyrken er svært kompetente innen et bestemt arbeidsområde.

Fordeler

 • Problemløsning forbedres gjennom et større mangfold av meninger
 • Styrkede bånd mellom ledere og ansatte
 • Mulighet for å dele kunnskap og ekspertise

Ulemper

 • Konsultasjonsprosessen kan være tids- og arbeidskrevende
 • Ansatte kan begynne å miste troen på lederen sin, som stadig er avhengig av hjelpen deres
 • Lederen kan starte å favorisere en persons mening, og det kan føre til frustrasjon

2. Deltakende lederstiler

Beslutningsmyndighet deles blant hele arbeidsstyrken, med ledere og ansatte som jobber sammen.

Ansatte får større innsikt i selskapets mål, og de kan danne seg egne meninger. Lederen vil aktivt søke ut og konsultere hver ansatt om hva de mener er det riktige valget.

Fordeler

 • Ansatte føler seg betrodd og som verdsatte medlemmer av selskapet
 • Høyere nivå av engasjement og lojalitet
 • Større forståelse av selskapets mål

Ulemper

 • Å konsultere alle i teamet kan være tidkrevende
 • Høyere nivå av tilgang øker også risikoen for at sensitive data blir delt
 • Ansatte som ikke er like uttalt som andre kan gå ubemerket hen eller føle seg ukomfortable med prosessen

3. Samarbeidsledelse

Ledere og ansatte diskuterer beslutninger sammen og konklusjoner overlates til flertallsregelen. Denne lederstiler gir ansatte mer makt ved å gi dem ansvar og en stemme i hvordan organisasjonen drives.

Fordeler

 • Ansatte føler seg betrodd og som verdsatte medlemmer av selskapet
 • Økt grad av ansvar kan inspirere ansatte til å gi mer, og maksimere produktivitet og kreativitet
 • Denne prosessen er svært effektiv i å håndtere arbeidskonflikter, da åpen diskusjon hjelper å løse underliggende problemer før de blir et problem
 • Høyt engasjement kan føre til økt nivå av ansatte som ikke slutter

Ulemper

 • Samarbeidsledelse er veldig tidkrevende
 • Når flertallet bestemmer, blir ikke alltid riktig beslutning for selskapet tatt. Og hvis man gjør om en beslutning, kan du risikere å gjøre flere ansatte sinte

4. Transformasjonsledelse

Denne lederstilen legger vekt på ansatte sin vekst. Lederen prøver å lede ansatte ut av komfortsonen sin og tar på seg en motiverende rolle.

Lederen jobber sammen med de ansatte og tar på seg rollen som rollemodell, og inspirerer de ansatte med sin egen arbeidsmoral.

Fordeler

 • Man får en dyktig og godt forberedt arbeidsstyrke, klar for problemløsning og innovasjon
 • Produktivitetsnivået kan økes betydelig

Ulemper

 • Det konstante presset på de ansatte kan føre til utbrenthet, som igjen fører til redusert produktivitet og arbeidskvalitet

5. Coaching

Lederen tar på seg rollen som trener.

Hurtighet er ikke like viktig, og lederen foretrekker langsiktig suksess fremfor kortsiktige gevinster. Man prioriterer ansattes utvikling gjennom opplæring og kompetanseheving, og lederen veileder de ansatte gjennom hele prosessen.

Fordeler

 • De ansatte føler seg verdsatt
 • Båndet mellom de ansatte og lederen er sterkt, noe som kan føre til økt produktivitet

Ulemper

 • Fokus på langsiktige mål kan påvirke kortsiktige utsikter for selskapet

Laissez faire (la det skure-ledelse)

Denne typen lederstil legger stort vekt på tillit til ansatte, og lederen lar de ansatte kontrollere sin egen arbeidsdag og oppgaver.

Denne «hands-off»-tilnærmingen gir ansatte mye frihet, og ledelsen er bare involvert i begynnelsen og slutten av prosesser, eller når de blir spurt om hjelp.

Denne tilnærmingen er mest gunstig når ansatte er eksperter i sitt felt.

La det skure-ledelse er:

 1. Delegerende lederstil
 2. Visjonært lederskap

1. Delegerende lederstil

Ledere er bare involvert i begynnelsen og slutten av prosesser,

De setter opp oppgaver og deler de ut til bestemte ansatte. Deretter er de ansatte frie til å fullføre oppgavene slik de selv ønsker. I slutten av prosessen vil lederen trå inn og sjekke at arbeidet er fullført på en tilfredsstillende måte og gi råd om hvordan man kan forbedre seg på veien videre.

Fordeler

 • Denne lederstilen gir mye rom for innovasjon og kreativitet
 • Samarbeid forbedres, samt evnen til å løse problemer som en enhet
 • Friheten kan føre til lykkeligere ansatte med økt engasjement

Ulemper

 • Konflikter som ikke blir håndtert kan boble opp til overflaten og skape et dårlig arbeidsmiljø
 • Fraværet av ledelse kan føre til mangel på retning og fokus
 • Ansatte kan føle at mens de jobber hardt, tar sjefen det med ro. Dette kan føre til problemer i forholdet mellom leder og ansatt

2. Visjonært lederskap

Ledere tar med de ansatte på et dypdykk i selskapet visjon, i håp om å bruke det som en inspirasjonskilde for jobben de selv gjør.

Lederen tar på seg rollen som motivator, og de ansatte er frie til å jobbe som de selv ønsker. Lederen stoler på at enkeltpersoner fullfører oppgavene sine og bidrar til å jobbe for selskapets visjon.

Lederen gir råd gjennom konstruktive tilbakemeldinger og passer på å gi ros til de som gjør det bra.

Fordeler

 • Å være klar over selskapets visjon gir de ansatte et større formål
 • Denne lederstiler skaper grobunn for innovasjon og kreativitet

Ulemper

 • Å være inspirerende er lettere sagt enn gjort, og kommer ikke naturlig for alle ledere

Sørg for å ansette riktig leder:

Det er helt avgjørende å ansatte riktig leder, og derfor er det viktig å ha verktøyene som trengs for å kunne finne ut av en kandidats lederstil i et intervju.

Rekrutteringsprosessen for ledere er kjent for å være vanskelig, med Gallup som anslår at 82% av tiden ansettes feil kandidat.1

Samme studie viser hvor stor innvirkning en leder har på engasjement, produktivitet og oppbevaring.

Her er noen eksempler på intervjuspørsmål du kan bruke i rekrutteringsprosessen:

Eksempler på spørsmål du kan stille:

A. De bør vite nøyaktig hva de skal gjøre, hvordan de skal gjøre det og når de skal gjøre det.

B. De bør føle seg som en verdsatt del av en større maskin, hvor deres mening er ønsket og blir hørt.

C. De bør føle at ledelsen har tillit til dem, stoler på deres evner og gir dem frihet til å være innovative.

Svar A indikerer autoritær, B er demokratisk og C er laissez faire.

A. Jeg vil dele prosjektet inn i oppgaver, avgjøre den beste tilnærmingen og deretter dele ut oppgavene til de ansatte. Underveis vil jeg følge opp for å sikre at de ansatte gjennomfører planen på en vellykket måte.

B. Jeg vil gi teamet mitt all nødvendig informasjon og deretter la dem selv avgjøre hvordan de best skal gå frem med sitt arbeid.

C. Jeg gir teamet all nødvendig informasjon og tar deretter imot forslag om hvordan vi best kan gå frem. Vi stemmer og følger flertallet.

Svar A indikerer en autoritær stil, B er laissez-faire og C er demokratisk.

«Hvordan holder du teamet ditt motivert?»

A. Jeg viser teamet mitt selskapets visjon, og de blir motivert av å vite at deres arbeid er en del av noe større.

B. Min nære oppfølging vil motivere teamet mitt, samt kunnskapen om at de vil bli straffet dersom de underpresterer.

C. Teamet mitt vil bli motivert av meg og arbeidsmoralen jeg viser.

Svar A indikerer laissez-faire, B er autoritær og C er demokratisk.

A. Samarbeidende

B.Lydige

C. Kreative

Svar A indikerer demokratisk, B er autoritær og C er laissez-faire.

A. Udisiplinert

B. Manglende ferdigheter

C. Utilknyttet

Svar A indikerer en autoritær stil, B er laissez-faire og C er demokratisk.

Denne veiledningen har forhåpentligvis gitt deg verktøyene du trenger for å finne den lederen som best møter behovene til dine ansatte, og sikrer at selskapet ditt når målene for 2024!

Hvis du trenger opplæring eller omskolering av arbeidsstyrken din, kan du ta kontakt med oss i dag:

Er du klar for å ta opplæringen din til et nytt nivå?

Du er kanskje også interessert i

Reskilling er helt nødvendig for finansielle institusjoner i 2024

Mennesker – sjefene av og ikke tjenerne til AI?

Gamification: Løsningen for alle dine opplæringsbehov innen legemiddelbransjen

Mission Possible: Måler opplæringens faktiske effekt

Kilder

 1. Why Great Managers Are So Rare, gallup.com/workplace/231593/why-great-managers-rare.aspx